Кредити за Малък Бизнес и Малки Фирми

Ако имате нужда от бързи банкови кредити за малък бизнес, финансовите институции в нашата страна има какво да Ви предложат и то при изгодни условия и ниски лихви.


В момента се предлагат най-различни кредити за стартиране на малки фирми и предприятия, безвъзмездно финансиране по европейски програми, инвестиционни и оборотни кредити и др.

На тази страница ще Ви представим някои от най-интересните предложения за банков и бърз кредит за малък бизнес за суми от 1000 до 10000, 50000, 10000, 20000 и 800000 лв.

Инвест банк

Инвест Растеж

 • Предназначение: за инвестиции на малкия и среден бизнес- за ново строителство, разширяване и модернизиране, за покупка на недвижима собственост според потребностите на бизнеса, за покупка на машини, кредит за започване на бизнес, съоръжения, оборудване, транспортни средства, или за рефинансиране на кредити с подобни условия.
 • Валута в лева или равностойност в евро, размер на кредита до 80% от стойността на инвестицията, срок за погасяване до 10 години.
 • Кредити за малък бизнес с изгодна лихва и възможности за ползване на лихвени отстъпки и бонуси.
 • Не се изисква обезпечение от ипотека при кредити до 100000 лв.
 • Обезпечение на кредита: ипотека върху недвижим имот – сграда: производствена, търговска, административна, складова, жилищна, ипотека върху селскостопанска земя, залог на машини и транспортни средства от основната дейност на фирмата, блокирани парични средства по сметка в банката.
 • Обезпечението се застрахова в полза на банката.
 • http://ibank.bg

Инвест Динамика

 • Предназначение: за закупуване на оборотни средства, необходими за дейността на бизнеса.
 • Форми на предлагане: кредит със стандартен погасителен план, овърдрафт по разплащателна сметка и револвираща кредитна линия, Вие избирате подходящия вариант съобразно специфичните особености на дейността.
 • Валута на кредита – лева или евро, размер до 200000 лв, максимален срок за погасяване при избран кредит със стандартен погасителен план 36 месеца.
 • При кредити с размер до 100000 лв, банката ни изисква ипотека като обезпечение.
 • Обезпечение на кредита: ипотека върху недвижим имот или селскостопанска земя, залог върху машини или транспортни средства свързани с основната дейност, блокирани парични средства в банката.
 • Възможност за отстъпки, бонуси.
 • Прави се застраховка на обезпечението в полза на банката.Първа Инвестиционна Банка

Супер Кредит

 • Специализиран кредитен продукт и подходяща схема за развитие и разрастване на малък и среден бизнес, осигурява допълнителни средства за текущи нужди.
 • Счетоводните приходи от стопанската дейност е необходимо да са до 5 млн. лева.
 • Най-важни документи – искане за кредит и декларации за свързаност, за семейно и имуществено състояние, финансови отчети и удостоверения за наличие или липса на задължения, на съдебни производства и такива по несъстоятелност.
 • Кредити за малък бизнес с валута в лева или евро, размер без ограничение, зависи от нуждите на бизнеса.
 • Може да направите запитване по имейл, за София на телефоните на банката, за страната в офисите на банката.
 • Изгодна лихва, бърз кредит веднага, начислява се само върху усвоената част от кредита.
 • Професионална консултация при отпускане, индивидуална оферта съобразена с особеностите на Вашия бизнес.
 • Гратисен период до 36 месеца, без погасителен план до 3 години.
 • Срок за погасяване до 10 години, за оборотни средства до 5 години.
 • Без повторно разглеждане на документи и разходи – отново може да изтеглите погасената част от кредита, при режим на овърдрафт.
 • Обезпечение на кредита – ипотека върху недвижим имот, УПИ или земеделска земя, залог върху дълготрайни материални активи. Собствениците и управителите на фирми се ангажират като съдлъжници или поръчители.
 • https://www.fibank.bg

Обединена Българска Банка

 • Стандартни бизнес кредити за малки фирми за инвестиции и оборотни средства / оборотен срочен кредит, кредитна линия и овърдрафт/ за фирми, земеделски производители и свободни професии.
 • Кредите за малкия и среден бизнес при годишни обороти от 1 до 50 млн. лв са при специализирани програми и форми на финансиране.
 • Валута на кредитите – лева, евро или щатски долари.
 • Срок за погасяване – до 10 години за инвестиционните кредити и до 3 години за оборотни средства.
 • Лихвата се определя по договаряне и зависи от кредитния риск.
 • Обезпечение на кредитите – недвижим имот, машини, транспортни средства, парични средства, стоки, вземания от трети лица и други.
 • Начин на погасяване – може да се договаря.

Пощенска Банка – Бизнес кредит

 • Предназначение на тези кредити за малък бизнес: за покриване на всякакви оборотни нужди, за закупуване на стоки, материали, суровини, консумативи.
 • С този кредит може да утвърдите позициите си в бизнес средата, може да разширите и разнообразите дейността си, може да се възползвате от благоприятни оферти, може да договорите по-добри условия на работа.
 • Валута лева или евро, размер до 800000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Има гратисен период до 6 месеца.
 • Изисква се да представите разходооправдателни документи за 50% от размера на кредита.
 • Лихвата се определя от финансовия профил на клиента.
 • Обезпечение на кредита – поръчителство, залог върху движимо или недвижимо имущество и други допустими от закона.
 • Такси и комисиони – според тарифата на банката.
 • Погасяването е на равни вноски.

Сис кредит – Кредит Бизнес развитие

 • Предназначение – бързи кредити за малки фирми бързо финансиране за кратък период. За оборотни средства, за нова техника или оптимизиране на бизнеса. Може да погасите задължения към държавата и да продължите да работите.
 • Отговор до 1 – 2 работни дни.
 • Кредит за започване на бизнес с размер от 3000 до 50000 лв, срок за погасяване от 1 до 60 месеца.
 • Пълно финансово обслужване и бизнес консултиране.
 • Лихвения процент е индивидуален и се определя според рисковия профил на клиента.
 • Възможност за ползване на гратисен период за плащане на главница до 12 месеца.
 • Обезпечение – движимо или недвижимо имущество – Ваша собственост или на трети лица, които да го заложат във Ваша полза. То не трябва да е обременено с тежести.
 • Има еднократна такса за управление на кредита в % към размера и никакви други допълнителни такси и комисиони.

Заем Иновация – за всяка нова идея, която да раздвижи бизнеса, размер от 3 000 до 10 000 лв, срок за погасяване от 1 до 60 месеца, с поръчител или залог на актив.

Кредит – Оборотни пари за микробизнеса – фирмени кредити без обезпечение за оборотни средства и текущи нужди, размер от 1 000 до 5 000 лв, и срок за погасяване от 1 до 36 месеца, без обезпечение /по преценка може поръчител/.


РазПро Кредит  –  РазПро – Бизнес – град Варна

 • Размер на тези кредити за малък бизнес – до 10000 лв, срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Отговор – след 5 работни дни.
 • Изисква се бизнес план и финансова история.
 • Обезпечение: машини, съоръжения, вземания от клиенти, дружествени дялове, безналични ценни книжа и други.
 • Лихвен процент – по договаряне.
 • Няма такси за кандидатстване, усвояване и движение на парите по кредита, няма такса за предсрочно погасяване.