Кредити от Банки Без Поръчител

На тази страница ще обясним какво са кредити от банки без поръчител и кои финансови компании предлагат изгодни заеми. За да получите кредит от банките в нашата страна, трябва да отговаряте на много и различни изисквания. Най – сериозните условия които поставят са свързани с обезпечението на кредита, за да си гарантират сигурност и възвръщаемост.


Обезпечението на кредитите най-често се свързва с намирането на поръчители, които да поемат задълженията на кредитополучателите, ако те не изпълняват клаузите на подписания договор, ако не си плащат погасителните вноски в определения размер и не спазват датата на падеж.

Осигуряването на поръчители по кредитите е сложна и отговорна работа, тъй като те трябва да отговарят на изисквания по отношение на постоянни доходи, размер на нетното трудово възнаграждение, наличие на безсрочен трудов договор, да нямат активни заеми, да не са поръчители по други кредити, да имат чисто кредитно досие и добра кредитна история.

За да Ви спестим търсенето на поръчители, ще разгледаме предложения за кредити без поръчители от банки в България.

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК:

1. Потребителски кредит

 • Кредит за текущи и непредвидени разходи, за ремонт и обзавеждане на дома, за закупуване на нова техника, за почивки, екскурзии, обучение, за обединяване на задължения и много други различни потребителски цели.
 • Не се изисква обезпечение, не трябват поръчители.
 • Валута на кредита – лева или тяхната равностойност в евро, размер на кредита от 150 лв /75 евро/ до 75 000 лв /37 500 евро/, срок за погасяване до 10 години.
 • Необходими документи – само лична карта.
 • Начини за кандидатстване – онлайн запитване, по телефон или в най – удобния за Вас клон на банката.
 • Одобрение до 2 часа.
 • Лихвен процент – възможност за избор на фиксиран или променлив.
 • Лихвата зависи от размер на кредита, от срока на неговото погасяване, от осигурителния доход на клиента и от това дали работната заплата, респективно доходите на кредитополучателите се превеждат в банката.
 • Възможност за сключване на застраховка с компания партньор на банката.

2. Бързо кредит

 • Валута – лв, размер от 500 до 10 000 лв, срок за погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Не са необходими поръчители за кандидатстване.
 • Кредити от банки без поръчител и без превод на работна заплата.
 • Кандидатствате само с лична карта и получавате одобрение до 2 часа.
 • Онлайн кандидатстване, по телефон или в офис.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Такси и комисиони, зависят от вида на кредита и са според тарифата на банката.

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК

3. Потребителски кредит Експресо без изискване за поръчител и с фиксирана лихва за целия срок

 • Размер на кредита до 50 000 лв или 25 000 евро и срок за погасяване до 10 години и изгодни параметри.
 • Не се изисква поръчител, прозрачни и ясни условия.
 • Необходими документи – лична карта и документи удостоверяващи дохода.
 • Възможност за ползване на гратисен период от 18 месеца за целия период на кредита.
 • По – нисък лихвен процент за изплащане на кредита за погасителен срок до 7 години.
 • Преференциални условия при превод на работна заплата в банката или закупуване на пакетни програми.
 • Защита със застраховка „Живот” и допълнителна защита със застраховки за безработица и временна нетрудоспособност.

4. Потребителски кредит Експресо до 10 000 лв с одобрение и отпускане за 1 ден

 • Бързо осъществяване на Вашите планове, без изискване за поръчител.
 • Начини за кандидатстване – онлайн или при уговорена среща в офис.
 • Фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита – 60 месеца.
 • Възможност за допълнителни застраховки „Безработица” и „Временна нетрудоспособност”.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

5. Потребителски кредит с отговор до 1 работен ден

 • Размер на кредита до 50 000 лв, или равностойността им в евро, срок за погасяване до 10 години.
 • Не се изискват поръчители.
 • Минимум документи – само лична карта.
 • Кредитът се усвоява еднократно.
 • Преференциален лихвен процент при превод на доходите в банката.
 • Няма такса при кандидатстване онлайн, няма такса за предсрочно погасяване, има такса при разглеждане на документи в офис.
 • Погасяване на кредита – чрез равни месечни вноски.
 • Има възможност за сключване на застраховка – „Спокойствие”.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

6. Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Размер на кредита от 500 до 20 000 лв, срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Не се изискват поръчителипри изгодни условия.
 • Без превод на работна заплата.
 • Елементарна процедура при кандидатстване само с лична карта и молба за отпускане на кредит.
 • Ниска лихва и благоприятни финансови параметри.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за кредитна оценка в зависимост от размера на кредита, има такса за предсрочно погасяване.
 • Начин на изплащане – на равни месечни вноски, възможност за погасяване от банкомат на ОББ.
 • Има застрахователна програма „Защита на кредита”.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

7. Кредит Доверие

 • Размер на кредита без поръчител – до 15 000 лв, срок на изплащане до 10 години.
 • Валута кредита – лева, евро или щатски долари.
 • Изисквания за отпускане – да сте държавни служители или да работите на безсрочен трудов договор от одобрени фирми.
 • Фиксирана лихва за първата година и стандартна за останалия период, независимо от вида на валутата.
 • Лихвени преференции при превод в банката на минимум 100 лв и погасителната вноска, възможност за допълнителни лихвени отстъпки при пакетни продажби.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Един от най-добрите кредити от банки без поръчител. Може да пресметнете точно погасителната си вноска на кредитния калкулатор.

РАЙФАЙЗЕН БАНК

8. Потребителски кредит с отговор до 2  часа

 • Размер до 7 000 лв без поръчител, срок на изплащане от 6 месеца до 7 години.
 • Съкратена и опростена процедура за отпускане на кредита – кандидатстване онлайн, в офис, или на среща с мобилен банков консултант.
 • Необходими документи – лична карта и искане за кредит по образец на банката.
 • Не се изисква превод на работна заплата в банката.
 • Фиксиран лихвен процент за първата година и променлив за останалия срок на погасяване.
 • Преференциален лихвен процент при ползване на допълнителни услуги – застраховка „Живот плюс”.
 • Няма такса за предсрочно погасяване, няма такса за усвояване на кредита, има такса за разглеждане на документи.

ТЕКСИМ БАНКА

9. Потребителски кредит

 • Валута на кредита – лева или евро, размер до 7 000 лв, срок за погасяване до 7 години.
 • Не се изисква обезпечение, не трябват поръчители.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Начини за кандидатстване – онлайн, по телефон или в офис.
 • Условия за отпускане – да сте пълнолетни и дееспособни български граждани до 68 години с доходи от безсрочен трудов договор, договор за управление или контрол, свободна професия или пенсия1 да имате добра кредитна история.
 • Одобрение до 2 часа, парите се превеждат в рамките на работния ден след подписването на договора.
 • Променлив лихвен процент.
 • Няма такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка с дебитна карта, няма такса за предсрочно погасяване, има такса за разглеждане на искането за кредит и неговото одобрение.
 • Начини за погасяване – равни месечни вноски.
 • Възможност за сключване на застраховка „Живот”.Ако търсите други бързи банкови предложения, нашите статии за кредити за автомобили втора ръка и кредитна карта без доказване на доходи, ще са Ви полезни.