Одобрение за Кредит

Кредитите са една необходимост за по-голяма част от  нашето общество, трудно бихме се справили с наличните средства които имаме, ако не изтеглим пари навреме в труден момент. Ако си задавате въпроси като колко време Ви е нужно за да получите одобрение за кредит, на какви условия трябва да отговаряте, какъв е необходимия минимален доход, какъв заем мога да изтегля и мога да си позволя, тази страница ще Ви е полезна.


Потребностите на хората са различни, както техните интереси и разбирания. Всеки има индивидуални нужди – неотложни и спешни за кратък период от време – тегли бърз кредит без трудов договор от финансови дружества, трябва Ви парична сума в по-голям размер, с по – дълъг срок на изплащане и с по – ниска цена на финансиране, чудите се коя банка отпуска най-лесно кредити и т.н.

Ваша собственост, искате да построите жилище, да направите сериозна инвестиция, ремонт, да закупите обзавеждане или оборудване, да извършите подобрения, реконструкции, модернизации и друго – търсите ипотечен кредит. Когато сте анализирали финансовите си разходи и източниците за тяхното покриване, определили сте точната сума и вида на кредита който ще изтеглите, Вие търсите подходящия за Вас вариант.

Трябва да сте подготвени и информирани максимално към коя и каква институция да се обърнете, тъй като финансовите дружества и банките предявяват различни изисквания и условия за теглене на кредит.

Освен че трябва ясно и конкретно да знаете какво Ви е необходимо, трябва и да съобразите, че към Вас кредиторите ще поставят условия за отпускане на кредит на които трябва да отговаряте, за да си гарантират възвращаемостта на отпуснатите пари, да намалят кредитния риск.

Ще обърнем внимание на някои важни и неотменни изисквания на финансовите институции при тегленето на кредити.

Добрата кредитна история и чистото кредитно досие

Те са задължителни при отпускането на заеми. Не трябва да имате просрочени кредити, неиздължени суми, закъснели плащания, пропуснати падежни дати, неспазени размери на погасителни вноски.

Трябва да сте изрядни платци, за да получите одобрение за кредит при благоприятни лихвени условия. Кредитната история се съхранява в Централния регистър на БНБ, достъп до който имат всички регистрирани финансови дружества и банки, от там те черпят данни, там те подават своята информация и актуализират Вашето кредитното  досие.

То Ви представя като длъжник на кредиторите, формира облика Ви на платец и кредитополучател, и няма как да си спестите истината или да я завоалирате. Трябва да сте безупречни платци и стриктно до спазвате клаузите на договора, който сте подписали и да следите индивидуалния си погасителен план.

Ако търсите кредит с лошо ЦКР и лоша кредитна история банките най – вероятно ще Ви откажат. Някои финансови дружества за бързи кредити биха Ви отпуснали за нула време, без да гледат какъв е Вашия минимален доход, но при неизгодни условия, заробващо високи лихви, сериозни гаранции и други. Ако искате да теглите кредит проверете реалното си състояние в ЦКР на БНБ, може да го направите безплатно един път в рамките на 12 месеца, като подадете писмено заявление. Няма как да не обслужвате един кредит и да Ви отпуснат друг.

Условията на който трябва да отговаряте са свързани с минималните доходи, които получавате

Отговорът на въпроса какъв заем мога да си позволя да изтегля зависи от редица фактори. Повечето кредитори предявяват изискване да работите на безсрочен трудов договор или приравнен към него договор за управление и контрол, гражданско правоотношение, или да сте самоосигуряващо се лице и да практикувате свободна професия.

Периодът за който сте работили при последния работодател трябва да е най-малко 6 или 12 месеца. Това изискване е при одобрение за кредит е необходимо за да имате постоянен доход от работна заплата. Важно е доходите да са регулярни и да са доказуеми. За тази цел се изискват документи от работодателите – удостоверения или служебни бележки.


Доходите може да са и от други източници – примерно рента, аренда, наем, от продажба на акции, от дивиденти, може да получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст. Размера на доказаните постоянни доходи гарантира на кредитора възвращаемост на кредита.

Има кредитори, които предявяват изискване за размер на нетен /чист/ месечен доход, примерно не по-малък от 200 – 300 лв. Така си осигуряват сума, с която може да си покриете разходите и да Ви останат пари за погасителна вноска. Зависи какъв вид кредит ще теглите и от каква финансова институция, има и кредити без поръчител, без изискване за трудов договор, но с изискване за доход, без да е уточнен неговият произход, стига да  е законен.

Има и кредити без изискване за доказване на доход /тук влизат различните социални групи – кредити онлайн за безработни, студенти, в отпуск по майчинство и други, които нямат доходи/. Ако не отговаряте на изискването да имате реални, постоянни, доказани доходи, трудно ще изтеглите кредит и ако намерите, ще има някои неблагоприятни обстоятелства – висока лихва, гаранции и други.

Изисквания свързани с обезпечението на кредитите

Най -често при одобрение за кредит банките и финансовите дружества искат да осигурите поръчители, които да поемат Вашето задължение в случай че не плащате.

Това не е лесно, тъй като и самите те трябва да отговарят на редица изисквания: да работят на безсрочен трудов договор, да имат постоянни месечни доходи, има изискване и за нетен размер на доходите, да нямат активни заеми, да не са поръчители и по други заеми, да имат добра кредитна история и чисто кредитно досие.

Броят на поръчителите се определя от размера на сумата, който ще Ви отпускат. Обезпечение по кредит може да е и ипотека върху недвижимо имущество. Към него също има определени изисквания, трябва да се представят документи за собственост, скици, пазарни оценки, удостоверения за тежести и други.

Като залог за отпуснат кредит някои банки изискват Вашите доходи, работната Ви заплата да се превеждат в банката, която Ви е отпуснала кредита. За тази цел откривате разплащателна сметка в съответната банка, искате съгласието на работодателя и по нея вече се превеждат доходите.

Обезпечение може да бъде и вземане от трети лица, ценни книжа, акции, облигации, зависи какъв кредит теглите и от коя финансова институция. Като обезпечение на кредит може да Ви изискат и банкова гаранция, за която трябва да заплатите такса. Банковата гаранция обикновено се иска от банка – партньор на дружеството, което Ви е отпуснало кредита.

Други условия за одобрение за кредит

  • Някои финансови дружества искат при отпускане на кредита да посочите лице за контакт – което не е поръчител. Това лице трябва да има актуален мобилен телефон и да е пълнолетно. Може да е Ваш познат, близък, роднина, приятел или колега.
  • Изискване за постоянен адрес и съответната адресна регистрация, трябва да сте български граждани или постоянно пребиваващи в страната ни чужденци. Не е задължително дома в който живеете да е Ваша собственост, но е задължително ако промените адреса си да съобщите за това на кредитора.
  • Изискване за възрастова принадлежност. Задължително е да сте пълнолетно лице, навършило 18 години. За някои дружества и банки, тази възраст не е достатъчна и те поставят условие да сте навършили 19, 21 или даже 23 години. Има и ограничения за максималните години на които трябва да сте когато ще приключите с изплащането на кредита или както е записано – до изтичане на срока за погасяване на заема  – 65, 70, 75 години. Предвидете това обстоятелство, особено ако ще взимате дългосрочен или ипотечен кредит.
  • Изискване за валидна лична карта или друг документ за самоличност, актуален имейл, действащ телефон и налична банкова сметка и др детайли за да получите одобрение за кредит.