Факторинг

Факторинг – причини 

Какви са причините за въжникване на факторинг?

За да се осъществява свободно и безпрепятствено движение на стоки и услуги на нашия пазар е необходимо коректност и лоялност на участниците в обмяната, изразяваща се в навременно плащане.Разплащанията в брой предполагат директно усвояване на парите от продажбите и тяхното по-нататъшно участие в кръгооборота на средствата. При подобни продавжби няма необходимост от факторинг.

Отложеното или разсрочено плащане, което непрекъснато все повече навлиза в икономическата ни действителност, особено в условията на икономически кризи, предполага по-късно получаване на парите във времето.

По този начин се блокират парични средства на продавача, а той може да има необходимост да ги получи, за да ги използва с различно предназначение – примерно да закупува консумативи, суровини, материали, гориво, активи и други.

Продавачът има вземания от парични средства и е възпрепятстван да осъществи понататъшната си дейност, но пък иска да си запази клиентите и добрите взаимоотношения, като им даде по-дълъг срок на издължаване.

Продавачът на стоките или услугите може да не разполага с обезпечение за да изтегли кредит, който да му осигури свежи пари в обръщение. По този начин в стопанската дейност е възникнал факторинг.

Какво е Факторинг?

Факторинг е стопанска дейност при която продавача на стоки или услуги прехвърля вземания от клиенти на трето лице, наречено фактор, от който получава парите.

Тази дейност е подходяща за производители, търговци, за доставчици на стоки и услуги, които работят на отложено плащане. Факторингът  предполага предимства и за трите страни участници в  дейността:

  • продавачът, които има вземания, може да ги получи веднага, като ги продаде /в най-разпространения начин на банка/ и така си осигури пари за оборотни средства, тоест прехвърли дейността по събиране на вземания и по този начин си спести административни разходи, подобри своята ликвидност, получи свежи пари без ипотеки или някакви обезпечения, може да подобри своята работа и повиши размера на приходите като си осигури нови продажби, осигурява си защита срещу кредитен риск, може да намери нови клиенти с които да работи по същия начин на отложено плащане
  • клиентът, който трябва да плати си осигурява по-дълъг срок в който може да забави плащането, а доставките продължават своя ритъм
  • факторът в сделката ще получи своята комисиона

Към вземанията, които подлежат на факторинг, има някои изисквания, те трябва да са реални, да са неоспорвани, да могат да се прехвърлят, да не са обременени с тежести, да не подлежат на прихващане срещу насрещни задължения, да не са в полза на трети лица и други.Банки предлагащи факторинг

Много банки предлагат факторинг финансиране, ето някои от тях:

  • УниКредит Булбанк предлага чрез дъщерното си дружество УниКредит Факторинг пълен набор факторинг услуги.
  • Райфайзенбанк – може да получите одобрение за факторинг в рамките на 24 часа.
  • Пощенска банка – предлага гъвкав начин на финансиране и професионален екип за събиране на вземания
  • Експресбанк предлага сигурност с пакет от финансови решения
  • Обединена Българска банка и други.